Skip available courses

Available courses

รหัส  20104-2116             เทคนิคการจัดการพลังงาน             2 – 0 – 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. รู้เข้าใจหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและความร้อน

         2. นำวิธีการประหยัดพลังงานไปใช้แก้ไข ปรับปรุงระบบการทำงานด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจและทดสอบค่าพลังงานของระบบไฟฟ้า ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น

         2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีปรับปรุงแก้ไขระบบทำความร้อน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

         3. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีปรับปรุงแก้ไขระบบทำความเย็น เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้า ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน กฏเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านพลังงาน